نرخ تورم کالاهای صادراتی، وارداتی و تولیدی کاهشی شد

به گزارش اهدا بلاگ، تهران (پانا) - نرخ تورم کالاهای صادراتی، وارداتی و نرخ تورم تولیدکننده براساس آخرین آمار اعلامی مرکز ملی آمار ایران در دوره تابستان سال جاری کاهشی شد.

نرخ تورم کالاهای صادراتی، وارداتی و تولیدی کاهشی شد

به گزارش ایرنا، مرکز آمار نرخ تورم فراوری نماینده، کالاهای صادراتی و کالاهای وارداتی در تابستان سال جاری را منتشر کرد.

هدف از محاسبه نرخ تورم فراورینماینده، مقدار گیری تغییرات قیمت هایی است که فراورینمایندگان در ازای فروش کالاها و خدمات خود دریافت می نمایند. با آنالیز این شاخص می توان از سطح تغییر قیمت ها در بازار کالا و خدمات مصرفی یا تورم اطلاع کسب کرد. به بیان دیگر، هر افزایش یا کاهش قیمت در شاخص بهای فراورینماینده با یک وقفه زمانی در شاخص بهای مصرف نماینده نیز مشاهده می گردد.

کاهش 14.1 درصدی نرخ تورم فراورینماینده نقطه به نقطه در تابستان سال جاری

براساس این گزارش، نرخ تورم فراورینماینده نقطه به نقطه کل کشور نسبت به فصل سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل تابستان سال جاری به 58.9 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل مشابه سال قبل 14.1 واحد درصد کاهش داشته است.

به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی به وسیله فراورینمایندگان به ازای فراوری کالاها و خدماتشان در داخل کشور، در تابستان 1400 نسبت به تابستان سال گذشته، 58.9 درصد افزایش دارد.

در میان بخش­ های مختلف فراوریی، کم­ترین نرخ مربوط به بخش فراوری، انتقال و توزیع برق با 19 درصد است.

نرخ تورم فراورینماینده فصلی کل کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در تابستان سال جاری به 11.7 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصـل قبل 1.6 واحد درصـد افزایش داشته است.

در این فصل کم­ترین تورم فصلی فراورینماینده مربوط به بخش فراوری، انتقال و توزیع برق با 0.1 درصد و بیش­ترین تورم فصلی مربـوط به بخش کشاورزی با 21.7 درصد بوده است.

نرخ تورم فراورینماینده در چهار فصل منتهی به تابستان 1400 نسبت به دوره مشابه در سال قبل به 64.6 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل 4.6 واحد درصد افزایش داشته است.

در فصل مورد آنالیز، در میان بخش­ های اصلی فراوریی در کشـور، کم­ترین تورم سالانه مربوط به بخش فراوری، انتقال و توزیع برق با 37.7 درصد و بیشترین آن مربوط به بخش معدن با 116.1 درصد است.

تورم فصلی نقطه به نقطه کالاهای صادراتی 32 درصد کم شد

قیمت کالاهای صادراتی یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر اندازه مبادلات خارجی کشورها و نیز یکی از عوامل معین نماینده رابطه مبادله است و تغییرات آن­ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

در تابستان 1400، نرخ تورم کالاهای صادراتی (مبتنی بر داده­ های ریالی) نسبت 20.8 درصد است که در مقایسه با تورم فصلی بهار 1400 با 13.7 درصد حدود 7.1 واحد درصد افزایش داشته است.

بعلاوه، تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی (مبتنی بر داده ­های دلاری) نسبت به فصل قبل 2 درصد است که در مقایسه با تورم فصلی بهار 1400 با 3.3 درصد حدود 1.3 واحد درصد کاهش داشته است.

در گروه ­های اصلی طبقه بندی HS نیز کمترین نرخ تورم فصلی در بخش ریالی مربوط به گروه مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد و... با 7.2 درصد و بیشترین نرخ مربوط به گروه اشیاء هنری، اشیاء کلکسیون یا عتیقه با 171.1 درصد است.

تورم سالانه کالاهای صادراتی

تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده­ های ریالی در چهار فصل منتهی به فصل تابستان 1400 برابر با 191.7 درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه­ بهار سال جاری 2.3 واحد درصد کاهش داشته است.

بعلاوه، تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده­ های دلاری در چهار فصل منتهی به فصل تابستان 1400 برابر با 9.9 درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه­ بهار 1400 که برابر 6.9 درصد بود حدود سه واحد درصد افزایش داشته است.

در گروه­ های اصلی طبقه بندی HS نیز کمترین نرخ تورم سالانه در بخش ریالی مربوط به گروه مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد با 65.4 درصد و بیشترین نرخ مربوط به گروه آلات و دستگاه ­های اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی با 423.8 درصد است.

کاهش 20 درصدی نرخ تورم نقطه به نقطه کالاهای وارداتی

قیمت کالاهای وارداتی یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر اندازه مبادلات خارجی کشورها و نیز یکی از عوامل معین نماینده رابطه مبادله است و تغییرات آن­ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

در فصل تابستان 1400، تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده­ های ریالی نسبت به فصل مشابه سال قبل 485.4 درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه بهار 1400 حدود 20.5 واحد درصد کاهش داشته است.

بعلاوه، تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده­های دلاری نسبت به فصل مشابه سال قبل 52.1 درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه بهار سال 1400 حدود 6.5 واحد درصد کاهش داشته است.

در گروه های اصلی طبقه بندی HS نیز کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه در بخش ریالی مربوط به گروه چوب و اشیاء چوبی با 4.9 درصد و بیشترین نرخ مربوط به گروه آلات و دستگاه های اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی با 764 درصد) است.

بعلاوه بیشترین کاهش مربوط به گروه پوست خام، چرم، پوست های نرم و اشیاء ساخته شده از این مواد منفی 5.4 درصداست.

تورم فصلی کالای وارداتی

در فصل تابستان 1400، تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده­ های ریالی نسبت به فصل قبل، 63.7 درصد است که در مقایسه با تورم فصلی بهار 1400 حدود 9.3 واحد درصد افزایش داشته است.

بعلاوه، تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده ­های دلاری نسبت به فصل قبل 8.7 درصد است که در مقایسه با تورم فصلی بهار 1400 حدود چهار واحد درصد کاهش داشته است.

در گروه ­های اصلی طبقه بندی HS نیز کمترین نرخ تورم فصلی در بخش ریالی مربوط به گروه حیوانات زنده و محصولات حیوانی با 3.9 درصد و بیشترین نرخ مربوط به گروه ماشین آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی با 73.1 درصد است.

بعلاوه بیشترین کاهش مربوط به گروه پوست خام، چرم، پوست های نرم و اشیاء ساخته شده از این مواد با منفی 6.5 درصد است.

تورم سالانه کالای وارداتی

در فصل تابستان 1400، تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده ­های ریالی در چهار فصل منتهی به فصل تابستان 1400 برابر با 513.8 درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه­ بهار 1400 حدود 19.2 واحد درصد کاهش داشته است.

بعلاوه، تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده ­های دلاری در چهار فصل منتهی به فصل تابستان 1400 برابر با 54.3 درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه بهار 1400 حدود 1.6 واحد درصد افزایش داشته است.

در گروه ­های اصلی طبقه بندی HS نیز کمترین نرخ تورم سالانه در بخش ریالی مربوط به گروه چوب و اشیاء چوبی، زغال چوب با 8.8 درصد و بیشترین نرخ مربوط به گروه آلات و دستگاه های اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی 749.9 درصد است.

بعلاوه بیشترین کاهش مربوط به گروه پوست خام، چرم، پوست های نرم و اشیاء ساخته شده از این مواد برابر منفی 0.3 درصد است.

منبع: خبرگزاری پانا
انتشار: 10 بهمن 1400 بروزرسانی: 10 بهمن 1400 گردآورنده: ehdablog.ir شناسه مطلب: 1138

به "نرخ تورم کالاهای صادراتی، وارداتی و تولیدی کاهشی شد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "نرخ تورم کالاهای صادراتی، وارداتی و تولیدی کاهشی شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید