تعبیر خواب درخت چیست؟ افتادن از درخت در خواب چه تعبیری دارد؟

به گزارش اهدا بلاگ، با تعبیر خواب درخت، تعبیر خواب درخت افتاده، تعبیر خواب اجزا درخت، تعبیر خواب بالا رفتن از درخت و تعبیر خواب درخت سرسبز و خشک آشنا شوید.

تعبیر خواب درخت چیست؟ افتادن از درخت در خواب چه تعبیری دارد؟

دیدن درخت در خواب بر اساس نوع آن می تواند نشانه ای برای فرد رویابین باشد. البته تفسیر اینگونه خواب ها باید بر اساس شرایط روحی و نوع زندگی بیننده خواب انجام گردد. 

تعبیر خواب درخت و انواع آن

دیدن درخت به گفته منوچهر مطیعی تهرانی به خودی خود تعبیری ندارد ولی برخی از معبرین درختان بدون میوه را به مردمی تهی دست و فقیر تعبیر نموده اند که این مردم روی محیط اطراف خود تأثیر چندانی نمی گذارند. حضرت یوسف (ع) در خصوص تعبیر درخت می فرمایند در ختی که میوه داشته باشد بیانگر مردی شریف و بزرگوار است.

با توجه به موارد گفته شده بایستی بدانیم که در خواب چگونه درختی و چه محلی از درخت را مشاهده نموده و چه عملی روی درخت را انجام می دهیم به طور مثال برخی از معبرین تنه درخت را به بزرگ خاندان و شاخ و برگ درخت را به خانواده آن فرد تشبیه نموده اند و اشعث کرمانی بریدن درخت را مبتلا شدن به بیماری سخت و یا فوت یکی از اقوام می داند و یا برخی دیگر از معبرین بر اساس نوع میوه ای که درخت می دهد تعابیری جداگانه بیان نموده اند. در گفته های مطیعی تهرانی می توانیم با مثال هایی از این قبیل آشنا شویم.

 • دیدن درختان در مساجد و زیارتگاه ها خوب است.
 • درختان مردابی را در خواب دیدن خوب نیست.
 • اگر در خواب نخل ببینید خوب است زیرا عزت و بزرگی و سرفرازی است و اگر باره خرما داشته باشد بهتر است.
 • بید مجنون و شاه توت نیز در خواب درختان خوبی نیستند زیرا از غم و سر افکندگی و شرمساری خبر می دهند.

پس در نتیجه هر درختی تعبیر جداگانه ای دارد و بایستی به تعابیر خود رجوع گردد. گفتنی است که امام صادق (ع) تعابیری کلی برای دیدن درخت بیان نموده اند.

دیدن درختان در خواب بر ده وجه است

 1. پادشاه
 2. طلا
 3. بازرگان وتاجر
 4. مرد مبارز
 5. مرد عالم
 6. مؤمن
 7. کافر
 8. عنوان
 9. خصومت وجنگ
 10. مرد منافق

تعبیر خواب اجزا درخت

برخی معبران گفته اند: دیدن درخت به خواب زن است و درخت چون در خانه پادشاه بیند خدمتکار پادشاه است اگر درختان بیند که ساق ندارند چون درخت خیار و خربزه تأویلش مردمان دون است و هر درختی که خار دارد تأویلش مردی است بد خوی و ناسازگار.

کرمانی گوید:

 • رگ و بیخ درخت دلیل است بر رضای خداوند در دین. اگر بیند رگهای درخت قوی بود دلیل که زکات تمام دهد. اگر خلاف این بیند زکات مال تمام ندهد
 • پوست درخت دلیل است بر روزه داشتن خداوند خواب اگر بیند پوست درخت قوی بود دلیل که خداوندش روزه دار است
 • شاخ درختان به خواب دیدن دلیل است بر برادران وخویشان وفرزندان وی اگر بیند شاخه های درختان بسیار است خویشان آن واهل بیت او بسیار باشند
 • برگ درختان دلیل است بر خوش طبعی اگر بیند درخت برگ بسیار دارد دلیل که خداوندش خوش ولطیف بود اگر بیند برگهای اندک دارد تأویلش به خلاف این بود ومیوهء درخت دلیل بود بر پرهیز کردن خداوندش در دین
 • اگر بیند درخت میوه بسیار دارد دلیل بود که خداوندش دیندار است اگر بیند درختی را برید یا بیفکند دلیل است بر هلاک خداوندش یا حالش متغیر گردد.

تعبیر خواب بالا رفتن از درخت

لوک اویتنهاو: بالا رفتن از یک درخت: اخبار مهم

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن رفتن برروی درخت خصومت بود

جابر مغربی: اگر بیند که بر بالای درخت بلندی گشت دلیل که کار وی بلند گردد.

اشعث کرمانی: اگر بیند بر درختان بالا شد دلیل که با مردی بزرگوار پیوندد و به سبب او از آنچه ترسد و اندیشه دارد ایمن گردد.

آنلی بیتون: بالا رفتن از درخت در خواب، نشانه رسیدن به مقام های برتر است.

تعبیر خواب درخت افتاده و افتادن از درخت

لوک اویتنهاو:

 • درخت افتاده: امیدهای بر باد رفته
 • از درخت افتادن: استهزا خواهید شد

جابر مغربی: اگر بیند که از درخت بیفتاد و پای او بشکست دلیل که بر بلایی بزرگ افتد.

تعبیر خواب درختان سبز و خشک

آنلی بیتون می گوید:

 • دیدن درختان پر شاخ و برگ و سبز در خواب، علامت آن است که امیدها و آرزوهای شما به ثمر خواهد رسید.
 • دیدن درختان سبزی که به تازگی قطع شده اند، علامت آن است که هنگامی که احساس می کنید سعادتمند و خشنود هستید، اندوهی به زندگیتان راه می یابد.
 • دیدن درختان خشکیده در خواب، علامت آن است که زیان خواهید دید و اندوهگین خواهید شد.

جابر مغربی: هرچه از درخت خشکی و نقصان بیند دلیل بر نقصان مال اوست.

لوک اویتنهاو: درخت خشکیده: شکست

بعلاوه حضرت دانیال (ع) برای درختان جداگانه تعبیر آورده اند:

درخت آبنوس: اگر در عالم رویا درخت آبنوس (درختی از تیره خرمالو، که میوه آن شبیه انگور زرد و ظاهرش شبیه درخت عناب است. بعلاوه چوب این درخت از گران بها ترین چوب ها در صنایع می باشد) دیدید، این خواب نشانگر یک مرد می باشد. این مرد در حال حاضر در امور کاری خود دچار سردرگمی،آشفتگی، ناتوانی و احساس عاجز بودن شده است.

درخت آلو: درخت آلو در خواب دیدن تعبیرش نشانگر مردی است که در حرفه پزشکی و خدمت رسانی به مردم مشغول به کار است. این مرد در کار خود بسیار پیروز می باشد و در حد توان خودش به همه افراد اطراف خود کمک می نماید. مردی بسیار شریف و برای جامعه مفید می باشد.

درخت زردآلو: اگر در خواب درخت زردآلو دیدید، پس نشانه یک فرد بیمار و مریض احوال می باشد. شاید خودتان مریض باشید و یا یکی از نزدیکان تان که بسیار برای شما مهم و با ارزش است، دچار کسالت جسمی شده باشد.

درخت انار: درخت انار در خواب دیدن تعبیرش فردی است که صاحب اموال و دارایی های بسیاز می باشد و به لحاظ اقتصادی در شرایط خوبی واقع شده است.

درخت انجیر: از نظر حضرت دانیال درخت انجیر در خواب نشان می دهد که مردی بسیار ثروتمند هستید و دارایی ها و املاک زیادی به نام شماست.

درخت انگور: اگر در عالم رویا درخت انگوری را دیدید، پس باید به شما بگویم که تعبیر این خواب نشانگر وجود یک زن بسیار زیبا رو و خوش چهره و بعلاوه بسیار نیکوکار و نیکو سرشت می باشد.

درخت بادام: درخت بادام در عالم رویا نشانه یک زن بد ذات و بد طینت می باشد.

درخت بلوط: اگر در خواب خود درخت بلوط دیدید، این خواب نشان می دهد که مردی اطراف شماست که بسیار نادان می باشد و بعلاوه از ویژگی های بد شخصیتی مانند منافقی و دورو بودن برخوردار است. این فرد حتی نسبت به نزدیکان و خویشاوندان خودش هم همین گونه رفتار می نماید، پس سعی کنید از این فرد بسیار دوری کنید. در صورتی که این شخص خود شما هستید، پس هرچه زودتر از این رفتار های ناپسند خود دست بکشید و بدانید که عاقبت این کارها فقط دامن خودتان را خواهد گرفت.

درخت بلیله: اگر در عالم رویا درخت بلیله (نوعی درخت که برگ های پهن و عریضی دارد و میوه آن خاصیت درمانی دارد) دیدید، چنین رویایی نشانگر مردی است که به لحاظ شخصیتی بسیار بزرگ و شرافتمند است و بعلاوه سخنان و هدایت های وی بسیار مفید و پر سود می باشد. بعلاوه اگر در بین مردم اطراف خود مسئله ای ببیند درصدد حل کردن آن بر می آید و از جان و دل کوشش می نماید.

درخت پسته: اگر در عالم رویا درخت پسته دیدید، این خواب نشانه مردی است که به لحاظ زندگی دنیوی بسیار ثروتمند و صاحب اموال زیادی است، اما دست و دل خرج کردن ندارد و بسیار خسیس و تنگ نظر می باشد. خیری از او به کسی نخواهد رسید.

درخت ترنج: اگر در خواب درخت ترنج (میوه ای شبیه لیمو اما در مزه متفاوت می باشد) دیدید، چنین خوابی هم مردی را نشان می دهد که بسیار بداخلاق و خودخواه می باشد و در هر مساله ای دوست دارد که حرف او عملی شود.

درخت چنار: اگر در عالم رویا درخت چناری را دیدید که یا دیدن می کردید و یا در حال استراحت زیر سایه آن بودید، این خواب نشانگر مردی است که بسیار مهربان و دست و دل باز می باشد. او به تمام دوستان و اطرافیان خود در حد توانش کمک می نماید دست و بعلاوه این مرد بسیار با برکت و پرخیر می باشد.

درخت خرما یا نخل: اگر در عالم رویا درخت خرما دیدید، نشانه مردی شرافتمند و بسیار دانا و حکیم می باشد. اگر دیدید چنین درختی را در خانه خود نگهداری می کردید، این رویا نشان می دهد که با چنین مردی طرح دوستی و رفاقت خواهید ریخت و یا در جمعی با او آشنا و هم صحبت می شوید.

درخت زیتون: اگر در خواب درخت زیتون دیدید، مردی اصیل و ریشه دار را نشان می دهد. بعلاوه نشانگر شرایط مادی میانه اوست و به همین دلیل که مال زیادی ندارد، کمتر کار خیر و صالح انجام می دهد.

درخت سدر: درخت سدر در خواب دیدن، تصویری از مرد بزرگواری است که علی رغم بزرگی اش بسیار کم رو و خجالتی می باشد.

درخت سَرو: درخت سرو می تواند تعبیرش مردی است که اهل قوم عرب نیست و بعلاوه او بسیار با دقت، تیزبین و منظم، و بعلاوه حساس و زودرنج باشد.

درخت سنجد: درخت سنجد در خواب هم نشانه وجود مردی است که سخنان بسیار نیکو و مفیدی می گوید و بعلاوه در زندگی خود بسیار باعظمت می باشد. به طوری که خدمتگزارن و نوکران زیادی داشته و بعلاوه به مردم بسیار لطف و محبت می نماید.

درخت سیب: درخت سیب در خواب دیدن تعبیرش به مانند درخت سَرو می باشد. مردی از نژاد غیر عرب و بسیار دقیق و حساس می باشد.

درخت شفتالو یا هلو: درخت هلو را هم می توان به مردی ثروتمند و توانگر که علم زیادی هم دارد تفسیر کرد. بعلاوه او بسیار شکیبا و بردبار و باعذت می باشد.

اگر دیدید که در باغ خود در حال کاشت درخت هلو بودید، این رویا تعبیرش یک فرزند است که خداوند به شما عطا می نماید. این فرزند در یادگیری علم و دانش بسیار باهوش و سریع می باشد.

درخت صنوبر: تعبیر درخت صنوبر تعبیر خوبی نیست. این رویا نشان دهنده مردی است که در زندگی دنیوی خود تنگ دست و فقیر است و بعلاوه رفتار و کردار ناپسندی دارد. این فرد هم در زندگی دنیوی و هم زندگی معنوی اش بیچاره و عاجز خواهد بود.

درخت عود: اگر در عالم رویا درخت عودی را دیدید، این رویا تعبیرش مردی زیبارو، خوش بیان، و بعلاوه توانگر و ثروتمند است که در عین حال ذات و سرشتی نیکو دارد.

درخت فندق: درخت فندق در خواب دیدن مردی را نشان می دهد که اصالت او به قوم عرب باز می شود. این مرد بسیار سنگدل و نامهربان است. بعلاوه وی به اعمال ناپسند و لهو و خوش گذرانی علاقه زیادی دارد. از وی به کسی خیری نخواهد رسید. اگر در زندگی حقیقی از چنین شخصی انتظار کمک و کمک دارید، این خواب به شما می گوید که چشم امید نداشته باشید.

درخت گردو: اگر در خواب درخت گردویی را دیدید، این خواب نشانه مردی است که برای خانواده خود بسیار فداکار است. او به همسر و بچه ها خود اهمیت زیادی می دهد و برای آنان بسیار دست و دل باز و گشاده رو می باشد.

اگر دیدید که بر بالای درخت گردویی رفته بودید، پس شما با مرد بزرگ و شرافتمندی ارتباط خواهید داشت.

درخت گلابی: دیدن درخت گلابی در خواب، تعبیرش مردی بسیار شاد و با روحیه و بعلاوه توانگر و ثروتمند است.

درخت گلنار (درختی پر از شکوفه های میوه انار): اگر در عالم رویا چنین درختی را دیدید، تعبیرش مردی را با صفاتی مانند شرافتمندی، مهربانی،بخشنده بودن و جوانمردی و معرفت نشان می دهد.

درخت مورد: درخت مورد در عالم رویا نشانگر مردی بسیار بد اخلاق و بد عنق می باشد که تحمل و هم صحبتی با او بسیار سخت و غیر ممکن است. بعلاوه او با هیچکس سازگار نیست و همواره دنبال بهانه و غر زدن می باشد.

درخت نارگیل: درخت نارگیل در عالم رویا را می توانیم به مردی جادوگر و دروغگو تعبیر کنیم. این مرد بسیار با سحر و جادو سر و کار دارد و بعلاوه به اطرافیان خود مدام دروغ می گوید و صداقت در وجود او نیست.

درخت نارنج: تعبیر درخت نارنج به مانند درخت مورد می باشد، با این تفاوت که چهره این مرد، همواره رنگ پریده و مثل آدمهای مریض احوال می باشد.

سخن آخر

اگر به تازگی خوابی با موضوع درخت  دیده اید، می توانید رویای خود را در پایین همین صفحه برای کارشناسان ما بنویسید تا در اسرع وقت جوابگوی شما باشند.

انتشار: 11 آبان 1400 بروزرسانی: 11 آبان 1400 گردآورنده: ehdablog.ir شناسه مطلب: 516

به "تعبیر خواب درخت چیست؟ افتادن از درخت در خواب چه تعبیری دارد؟" امتیاز دهید

36 کاربر به "تعبیر خواب درخت چیست؟ افتادن از درخت در خواب چه تعبیری دارد؟" امتیاز داده اند | 3.7 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب درخت چیست؟ افتادن از درخت در خواب چه تعبیری دارد؟"

4 دیدگاه

عابد 2 اسفند 1401

من خواب دیدم تویه باغ پر از درخت نارگیل هستم دو تا از اون درخت های نارگیل بزرگ و پر از میوه هستن واین دوتا درخت نارگیل کنده شدن وافتان میخواستم بدونم معنیش چی میشه

پاسخ به عابد

M.mzn 9 دی 1401

سلام من خواب دیدم فرزندیکی از اقوام که درگذشته خیلی رابطه عاشقانه باهم داشتیم والان باکسی دیگه ازدواج کرده روی یک درخت توت نشسته و توت میخورده یهو اویزون شد و من به پدرش گفتم الان دخترت سقوط میکنه گفت نه چیزی نیست ولی من به سمتش رفتم کمکش کنم دختربچه که 2سالشه اویزون شد یهویه مردبدقیافه و زشت ازبالای درخت گرفتش و با شدت زیادپرتش کرد روی زمین بچه هم تبدیل به نوزادشد وچندبار روی زمین غلتید ومن متعجب ازکار اون مرد نمیدونستم چیکارکنم ولی فکرمیکنم بچه فوت کرد ولی حالت مرگ و زندگی بود لطفا تعبیرخوابموبگین ممنونم ازتون

پاسخ به M.mzn

امیر هوشمند 2 اسفند 1400

سلام
خسته باشید
من خواب دیدم از درخت بالا رفتم وبالای آخره نوکه یک درختی بودم فک کنم کاج بود بد این درخت هی بالاتر رفت و بلند تر شد با سرعت زیادی بد تاب میخورد کله درخت و من هم دل و زدم ب دریا و پریدم و هیچی نشد و سالم بودم در ضمن درخت سرسبز بود

پاسخ به امیر هوشمند

علیرضا 23 آذر 1400

سلام خواب دیدم روی یه درخت بلندی بودم یهو افتادم وسط راه یه شاخه ای گرفتم نگاه کردم بقیه شاخه ها خشک شدن بیدار شدم دیگه تعبیرش چی میتونه باشه

پاسخ به علیرضا
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید