تعبیر خواب درخت، افتادن از درخت در خواب چه تعبیری دارد؟

به گزارش اهدا بلاگ، با تعبیر خواب درخت، تعبیر خواب درخت افتاده، تعبیر خواب اجزا درخت، تعبیر خواب بالا رفتن از درخت و تعبیر خواب درخت سرسبز و خشک آشنا شوید.

تعبیر خواب درخت، افتادن از درخت در خواب چه تعبیری دارد؟

سرویس سرگرمی - دیدن درخت در خواب بر اساس نوع آن می تواند نشانه ای برای فرد رویابین باشد. البته تفسیر اینگونه خواب ها باید بر اساس شرایط روحی و نوع زندگی بیننده خواب انجام گردد. برای آگاهی از فضای کلی رویاهای خود می توانید به صفحه اصلی تعبیر خواب خبرنگاران رجوع نمایید.

تعبیر خواب درخت و انواع آن

دیدن درخت به گفته منوچهر مطیعی تهرانی به خودی خود تعبیری ندارد ولی برخی از معبرین درختان بدون میوه را به مردمی تهی دست و فقیر تعبیر نموده اند که این مردم روی محیط اطراف خود تأثیر چندانی نمی گذارند. حضرت یوسف (ع) در خصوص تعبیر درخت می فرمایند در ختی که میوه داشته باشد بیانگر مردی شریف و بزرگوار است.

با توجه به موارد گفته شده بایستی بدانیم که در خواب چگونه درختی و چه محلی از درخت را مشاهده نموده و چه عملی روی درخت را انجام می دهیم به طور مثال برخی از معبرین تنه درخت را به بزرگ خاندان و شاخ و برگ درخت را به خانواده آن فرد تشبیه نموده اند و اشعث کرمانی بریدن درخت را مبتلا شدن به بیماری سخت و یا فوت یکی از اقوام می داند و یا برخی دیگر از معبرین بر اساس نوع میوه ای که درخت می دهد تعابیری جداگانه بیان نموده اند. در گفته های مطیعی تهرانی می توانیم با مثال هایی از این قبیل آشنا شویم.

 • دیدن درختان در مساجد و زیارتگاه ها خوب است.
 • درختان مردابی را در خواب دیدن خوب نیست.
 • اگر در خواب نخل ببینید خوب است زیرا عزت و بزرگی و سرفرازی است و اگر باره خرما داشته باشد بهتر است.
 • بید مجنون و شاه توت نیز در خواب درختان خوبی نیستند زیرا از غم و سر افکندگی و شرمساری خبر می دهند.

پس در نتیجه هر درختی تعبیر جداگانه ای دارد و بایستی به تعابیر خود رجوع گردد. گفتنی است که امام صادق (ع) تعابیری کلی برای دیدن درخت بیان نموده اند.

دیدن درختان در خواب بر ده وجه است

 1. پادشاه
 2. طلا
 3. بازرگان وتاجر
 4. مرد مبارز
 5. مرد عالم
 6. مؤمن
 7. کافر
 8. عنوان
 9. خصومت وجنگ
 10. مرد منافق

تعبیر خواب اجزا درخت

برخی معبران گفته اند: دیدن درخت به خواب زن است و درخت چون در خانه پادشاه بیند خدمتکار پادشاه است اگر درختان بیند که ساق ندارند چون درخت خیار و خربزه تأویلش مردمان دون است و هر درختی که خار دارد تأویلش مردی است بد خوی و ناسازگار.

کرمانی گوید:

 • رگ و بیخ درخت دلیل است بر رضای خداوند در دین. اگر بیند رگهای درخت قوی بود دلیل که زکات تمام دهد. اگر خلاف این بیند زکات مال تمام ندهد
 • پوست درخت دلیل است بر روزه داشتن خداوند خواب اگر بیند پوست درخت قوی بود دلیل که خداوندش روزه دار است
 • شاخ درختان به خواب دیدن دلیل است بر برادران وخویشان وفرزندان وی اگر بیند شاخه های درختان بسیار است خویشان آن واهل بیت او بسیار باشند
 • برگ درختان دلیل است بر خوش طبعی اگر بیند درخت برگ بسیار دارد دلیل که خداوندش خوش ولطیف بود اگر بیند برگهای اندک دارد تأویلش به خلاف این بود ومیوهء درخت دلیل بود بر پرهیز کردن خداوندش در دین
 • اگر بیند درخت میوه بسیار دارد دلیل بود که خداوندش دیندار است اگر بیند درختی را برید یا بیفکند دلیل است بر هلاک خداوندش یا حالش متغیر گردد.

تعبیر خواب بالا رفتن از درخت

لوک اویتنهاو: بالا رفتن از یک درخت: اخبار مهم

یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن رفتن برروی درخت خصومت بود

جابر مغربی: اگر بیند که بر بالای درخت بلندی گشت دلیل که کار وی بلند گردد.

اشعث کرمانی: اگر بیند بر درختان بالا شد دلیل که با مردی بزرگوار پیوندد و به سبب او از آنچه ترسد و اندیشه دارد ایمن گردد.

آنلی بیتون: بالا رفتن از درخت در خواب، نشانه رسیدن به مقام های برتر است.

تعبیر خواب درخت افتاده و افتادن از درخت

لوک اویتنهاو:

 • درخت افتاده: امیدهای بر باد رفته
 • از درخت افتادن: استهزا خواهید شد

جابر مغربی: اگر بیند که از درخت بیفتاد و پای او بشکست دلیل که بر بلایی بزرگ افتد.

تعبیر خواب درختان سبز و خشک

آنلی بیتون می گوید:

 • دیدن درختان پر شاخ و برگ و سبز در خواب، علامت آن است که امیدها و آرزوهای شما به ثمر خواهد رسید.
 • دیدن درختان سبزی که به تازگی قطع شده اند، علامت آن است که هنگامی که احساس می کنید سعادتمند و خشنود هستید، اندوهی به زندگیتان راه می یابد.
 • دیدن درختان خشکیده در خواب، علامت آن است که زیان خواهید دید و اندوهگین خواهید شد.

جابر مغربی: هرچه از درخت خشکی و نقصان بیند دلیل بر نقصان مال اوست.

لوک اویتنهاو: درخت خشکیده: شکست

منبع: setare.com
انتشار: 25 آذر 1399 بروزرسانی: 17 خرداد 1400 گردآورنده: ehdablog.ir شناسه مطلب: 516

به "تعبیر خواب درخت، افتادن از درخت در خواب چه تعبیری دارد؟" امتیاز دهید

7 کاربر به "تعبیر خواب درخت، افتادن از درخت در خواب چه تعبیری دارد؟" امتیاز داده اند | 2.6 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب درخت، افتادن از درخت در خواب چه تعبیری دارد؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید